Mad i nærheden Bar Restaurante WALTER

Lokal tid:
10:48:41

Bar Restaurante WALTER

725, Jirón Zepita, 15001, Cercado de Lima, Provincia de Lima, PE Peru
Kontakter telefon: +51 931 931 770
Latitude: -12.0486227, Longitude: -77.0420016
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Mad:

Comedor Popular Petiso

Cercado de Lima
foodLæs mere

Hotel Virreyes

Jirón Cañete 826, Cercado de Lima
lodgingLæs mere

Dx

Avenida Alfonso Ugarte 725, Cercado de Lima
doctorLæs mere

Regalo Especial PERÚ

Jirón Cañete 844, Cercado de Lima
home_goods_storeLæs mere

IMAPU S.A.C.

Jirón Cañete 844, Cercado de Lima
storeLæs mere

HOSTAL "LA ESTRELLA"

Avenida Alfonso Ugarte 741, Cercado de Lima
lodgingLæs mere

El Criollo

Avenida Alfonso Ugarte 738, Cercado de Lima
restaurantLæs mere
GYRAX Merchandising y Articulos Publicitarios

GYRAX Merchandising y Articulos Publicitarios

Jirón Cañete 844, Cercado de Lima
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning